Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/28-8-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/28-08-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου

 1858/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής για Αθήνα

1859/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφεριακού Συμβούλου – Εντεταλμένου Πρόνοιας & Κοινωνικής συνοχής κ. Αντωνιάδη Γεωργίου

1860/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης Εργο : «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 47.000,00€ (με το Φ.Π.Α)

1861/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού No 15 Ανοίγματος Οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18

1862/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πρακτικού διενέργειας του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιαθετών και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιωμάτος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017»

1863/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 6.866,72€ ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επιχορήγηση 9 βέσεων επικουρικών ιατρών Που Θα στελεχώσουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Φλώρινας από έσοδα ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας»

1864/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ανάθεσης εκτυπώσεων και ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια της συνδΙοργάνωσης για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2017» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Λεβαίας

1865/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 14η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1866/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 14η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1867/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1868/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα», προϋπολογισμού 403.252,03 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Π.Ε. Κοζάνης

1869/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την: «Μελέτη βελτίωσης του οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.0.3)», προϋπολογισμού 473.664,71 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ

1870/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης  πίστωσης για το έργο: «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ 

1871/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης  πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11», προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – Π.Ε. Καστοριάς

1872/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» – Π.Ε. Κοζάνης

1873/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» – Π.Ε. Γρεβενών

1874/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή – αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» – Π.Ε. Γρεβενών

1875/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού -Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2017» – Π.Ε. Φλώρινας

1876/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας- Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» –  Π.Ε. Φλώρινας

1877/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και περιφράξεις κοινοτικής έκτασης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Μεσονησίου» – Π.Ε. Φλώρινας

1878/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς μαθητών,  χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 254.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1879/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1880/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 – Π.Ε. Φλώρινας

1881/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού – Π.Ε. Φλώρινας

1882/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσιεύσεις διακηρύξεων στον ημερήσιο Τύπο – Π.Ε. Γρεβενών

1883/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής πρότασης συμβιβασμού και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης – Π.Ε. Καστοριάς

1884/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Εδρας

1885/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας» – Π.Ε. Καστοριάς

1886/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1887/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον παροδικό τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 2494 υπηρεσιακού οχήματος της  Π.Ε. Καστοριάς

1888/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ)

1889/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

1890/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

1891/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,  με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου –  Ρυακίου, στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίου Δημητρίου 2018, στις 26,27 και 28 Οκτωβρίου 2017

1892/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού της Π.Δ.Μ.

1893/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Δίκτυο Καισαρειάς – Αιανής» Προϋπολογισμού 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

1894/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητος της, περιόδου 2017- 2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης

1895/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την καθαριότητα του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο)

1896/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την 27η συνάντηση πανελλήνια EΝDURO,        από 7-10 Σεπτεμβρίου 2017

1897/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 – Π.Ε. Φλώρινας

1898/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας

1899/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προσχεδίων Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. έτους 2018

1900/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ 29/8/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail