Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την μετάταξη Διοικητικού προσωπικού στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.).

Εκτύπωση

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Τπουργείο Τουρισμού έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»2. Τις διατάξεις του αρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail