Διακήρυξη Διεθνoύς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών – Π.Ε. Γρεβενών

Δείτε την περιληπτική διακήρυξη εδώ και αναλυτικά την διακήρυξη εδώ Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διακήρυξης 8/2015

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε/αναρτήσετε κείμενο μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών Διακήρυξης 8/2015. Το κείμενο   έχει ως εξής: Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών – Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύσσουμε Τη διενέργεια ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2015-2016, ποσού 800.000,00,00 € για το έτος 2015 και ποσού 1.700.000,00 € για το έτος 2016, (με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης […]

» Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550 (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 440 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ. Τ. Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016́. (CPV 34927100-2) Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 340.000,00 Euro […]

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών – Π.Ε.Καστοριάς

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το […]

» Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης στη λίμνη της Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV- 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε.Κοζάνης έτους 2015 Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του Έργου: Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ KOMBOY Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 83.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015. (CPV 09135100-5 & 09132100-4). Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 170.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) περίπου Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 100 101 102 103