Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Εκτύπωση

Αριθμός Διακήρυξης:  10/2017 (α/α 43760)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι:

  • ΤΜΗΜΑ 1. (ΕΞΗΝΤΑ) 60 τόνοι «Λευκού ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Οδών», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € , (πλέον ΦΠΑ 24%).
  • ΤΜΗΜΑ 2. (ΠΕΝΗΝΤΑ) 50 τόνοι «Γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων», εκτιμώμενης αξίας 40.322,59 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω τμήματα ή για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δύο τμήματα ανέρχεται στα 198.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 160.322,58,  ΦΠΑ : 38.477,42).

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 11/07/2017.
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/08/2017 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια υλικών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής ανά κιλό και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 2.400,00 €
2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 806,45 €
1+2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 3.206,45 €

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο Περιφερειάρχης

 

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΖΓΙ7ΛΨ-ΧΓΒ)

Η διακήρυξη

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail