Ανακοίνωση – πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων (20-8-2018)

Εκτύπωση
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, με την υπ’ αριθμ. 146513/24-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17, της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138/Α΄/26-7-2018, ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου θα προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο, ειδικότητα και Υπηρεσία ως ακολούθως:

Υπηρεσία Υποδοχής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

▪ Τέσσερεις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πολιτικών Μηχανικών

Υπηρεσία Υποδοχής: Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου Περιβάλλοντος

▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Γεωπόνων
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Η/Υ
▪ Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Καλαθοφόρου
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Φορτηγού με αρπάγη
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος Εκσκαφής
▪ Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
▪ Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
▪ Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Υπηρεσία Υποδοχής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

▪ Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού

Υπηρεσία Υποδοχής: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων
▪ Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Χειριστή Η/Υ

Υπηρεσία Υποδοχής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

▪ Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
▪ Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων, θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τυπικά προσόντα.

 

Κοινοποιήστε: