Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Εκτύπωση

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει
τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ
216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε
θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,

όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄), όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 (Α΄216), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74). Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικότητας
Νομικού
Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Βιολόγου-
Βιοχημικού
Μία (1) θέση ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Ειδικότητας
Φαρμακοποιού

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail